Úvodná stránka                                         strana č. 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10


 OZNAM  PRE  RODIČOV!

Riaditeľstvo Materskej školy Turzovka - Šárky 463 oznamuje,

že dňa 31. augusta 2017 o 15:00 hod.

v budove č. 1 na poschodí

sa uskutoční rodičovské združenie

novoprijatých detí na školský rok 2017/2018.

 

Zákonným zástupcom detí budú poskytnuté dôležité informácie ohľadom adaptačného pobytu detí, poplatkov a iné (ktoré Vás budú zaujímať).

Účasť rodičov je nutná!!!


O Z N A M

Riaditeľka MŠ ponúka na odpredaj z dôvodu rekonštrukcie materskej školy použité zachované:
Okná (biele plastové)    4 ks = 116 x 174 cm
                                               2 ks = 170 x 176 cm
Dvere (biele)                   14 ks
Dvere (biele + sklo)        8 ks

Dvere (hnedé - drevené + sklo)        4 ks = 100 x 210 cm
                                                                       1 ks = 90 x 210 cm


Ponúkame: použitú kuchynskú linku, výdajné okno, skrinky, detský botník.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť od 24.08.2017 na tel. č.: 0905 597 464 (z dôvodu čerpania dovolenky).


MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA – ŠÁRKY 463

v zmysle § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov /revízií/ na rok 2017

 

Požadované doklady a dokumenty:

  • Osvedčenie revízneho technika podľa § 24 vyhlášky 508/2009 Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
  • Oprávnenie na výkon činností odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 14, § 15 a § 16 zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133  Zákona 25/2006 Z. z. (Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).
  • Cenovú ponuku.

 

Cenové ponuky zasielajte do 21.08.2017 v uzatvorenej obálke na adresu: MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA – ŠÁRKY 463, 023 54 TURZOVKA.

Kontaktné údaje: Materská škola Turzovka - Šárky 463, 023 54 Turzovka, tel. číslo: 041/43 52 655, e-mail:msturzovka@gmail.com, www.msturzovka.eu

 

V Turzovke, 14.júla 2017


OZNAM RODIČOM

 

Preplatky predškolákov sa budú vracať vo štvrtok 29.06.2017 od 12.00 hod. do 15.45 hod. alebo v septembri pri výbere stravnom.


Riaditeľstvo Materskej školy Turzovka - Šárky 463 oznamuje,
že zákonní zástupcovia si môžu osobne prevziať
rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ

d0 31.07.2017.


Kontakt

Materská škola

Turzovka - Šárky 463
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN 2017 sa bude vyberať:

Štvrtok - 08.6.2017
od 7.00 h. do 15,50 h.

Piatok - 09.6.2017
od 7.00 h. do 12,30 h.

Pondelok - 12.6.2017
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorok - 13.6.2017
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 19.6.2017
od 7.00 h. do 15,50 h.Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!

 

Preplatky predškolákov sa budú vracať vo štvrtok 29.06.2017 od 12.00 hod. do 15.45 hod. alebo v septembri pri výbere stravnom.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2016/2017
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.

 


Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

Suma: 17,00 €/ 1 mesiac

Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.