»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Vesmír


Oznam pre rodičov, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu prevziať

od 22.06.2020 do 26.06.2020

v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.

 osobne v materskej škole

v kancelárií zástupkyne riaditeľa spojenej školy.

 

Deti, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich školských rokoch a navštevujú materskú školu, naďalej pokračujú v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole bez žiadosti.


Základné informácie pre rodičov počas prevádzky materskej školy od 01.06.2020

 

 • Prevádzka materskej školy bude od 6.45 hod. do 15.45 hod.
 • V MŠ bude vytvorených 8 skupín.
 • Zoznamy detí v skupinách budú vyvesené na vstupných dverách do budov /pri vstupe bude poverený zamestnanec/.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom/ priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy /nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk /.
 • Po dohode so zákonnými zástupcami s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v MŠ, prichádzajú a odchádzajú s deťmi len s osoby, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa  bez vstupovania do triedy.
 • Do šatní môže rodič vstúpiť len s ochranným rúškom, dezinfekciu rúk uskutoční pred vstupom do budovy č.1, 2, 3 / dezinfekcia je prístupná pred vstupmi  s povereným zamestnancom /.
 • Pred vstupom do budov č. 1, 2, 3 bude poverený zamestnanec vykonávať meranie teploty dieťaťu  bezdotykovým teplomerom.
 • Rodič dodržiava pokyny MŠ, ktoré upravujú podmienky na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 •  Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ rodič predkladá vyhlásenie / príloha č. 1 / . Toto vyhlásenie bude k dispozícií pred každým vstupom do budov č.1, 2, 3, na sociálnych stránkach školy. Môžete si ho stiahnuť zo stránky a doniesť už vypísané.
 • Rodič rešpektuje pravidlá -  deti si v tomto období nebudú do MŠ prinášať žiadne hračky, ani iné obľúbené predmety.
 • Rodič zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa po prezutí a uložení vecí do svojej skrinky, si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Následne dieťa odovzdá učiteľke, nevstupuje do triedy.
 • Pre dodržiavanie hygienických predpisov si deti prinesú svoju fľašu na pitný režim označenú menom a značkou.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a vedenie školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • Povinný poplatok dochádzajúce deti zaplatia do 10.dňa v mesiaci.
 • Stravné sa bude vyberať od 2.6.2020 od 7.00 do 14.30 hod.

Poďakovanie za šitie rúšok

Riaditeľstvo  Spojenej školy, Stred 305 ďakuje pani upratovačkám z Materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Stred 431, ktoré šijú rúška pre zamestnancov školy.

                            Eva Porvazníková


                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

 • uvedené termíny
 • vstup do kancelárie po jednom
 • prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.
Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.

suma: 20,00 €
- dieťa vo veku
od 3 do 5 rokov


suma: 25,00 €
- dieťa vo veku
od 2 do dovŕšenia 3 rokov


Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.