Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

Mám básničku na jazýčku

Pán učiteľ


"Jazýček môj, ohýbaj sa!"

 

 

 

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 13.03.2019 sa v Materskej škole Turzovka,  Stred 431 „otvorili dvere“ pre budúcich rodičov a ich deti pri príležitosti „Dňa otvorených dverí MŠ.“ Od 8 hod. do 10 hodiny sa uskutočnili otvorené hodiny v triedach, kde rodičia a ich deti mali možnosť vidieť v našej MŠ deti pri hrách vo výchovno- vzdelávacom procese, a taktiež vidieť priestory a materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Každá trieda mala pripravené zaujímavé, rôznorodé a kreatívne vzdelávacie aktivity. Počas návštevy rodičia so svojimi deťmi mali možnosť ochutnať zdravé nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Boli sme príjemne prekvapení veľkou účasťou, tešíme sa aj nabudúce.

vypracovali : Bc. S. Fojtíková, Z. Stopková


 Pán učiteľ v materskej škole 

 

     V našej materskej škole sa pravidelne uskutočňuje súvislá pedagogická prax študentiek denného i diaľkového štúdia stredných pedagogických škôl a študentov vysokých škôl predškolskej a elementárnej výchovy.

V tomto školskom roku doposiaľ u nás praxovalo 11 študentiek.

Nezvyčajným prínosom ,ale o to väčším, bol Matej Jakubcsik, študent 3.ročníka predškolskej a elementárnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už len to, že deti vyučoval muž, ktorý je pre deti rovnakou autoritou ako žena a priznajme si, že i netradičnou skúsenosťou a veľkou vzácnosťou. Matej vyučoval deti celý mesiac február a deti veľmi obohatil a naučil nové veci. Tému mesiaca február: Slnko, Mesiac, Hviezdy a vesmír deťom priblížil dokonale v netradičných zážitkových aktivitách a činnostiach.  Jeho prioritou je vzťah k hudbe, hra na klavíri a spev. Toto všetko  využil vo vzdelávacích aktivitách a zdravotných cvičeniach, kde deti nabádal k tomu, aby pocity z počúvanej hudby vyjadrili a stvárnili pohybom. Predviedol i  nácvik vlastnej piesne ,,Slnko, Mesiac, planéty“. Ponúkame vám videá z aktivít tu: pán učiteľ. Prajeme mu veľa úspechov v štúdiu.

                                                                       Eva Porvazníková, uč. MŠ


Základná škola informuje o zápise do 1. ročníka

 


 

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV ZA MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy Turzovka oznamuje, že podľa novelizácie č. 2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka z 21. februára 2019, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) sa mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Turzovka:

 1. s účinnosťou od 01.07.2019:

 • 25 Eur pre dieťa vo veku do 5 rokov počas letných prázdnin školského roka,

 

2. s účinnosťou od 01.09.2019:

 • 20 Eur pre dieťa vo veku od 3 do 5 rokov,
 • 25 Eur pre dieťa vo veku od 2 do dovŕšenia 3 rokov,

 

Spôsob úhrady: bezhotovostným platovým stykom. Tento príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v Materskej škole Turzovka zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (rodič predloží potvrdenie od detského lekára),
 2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Poplatky za stravovanie:

Rodičia uhrádzajú okrem príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ aj výdavky na stravovanie dieťaťa: 

 • celodenná strava:   1,27 Eur
 • desiata:                      0,30 Eur
 • obed                            0,72 Eur
 • olovrant                    0,25 Eur

 

Výška príspevku na režijné náklady pre všetky deti MŠ je v sume 5 Eur/ 1 mesiac bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa stravuje. 

Deti v hmotnej núdzi uhrádzajú stravovanie na celý deň vo výške 0,27 € + režijné náklady.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 Eur, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/. 

V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 Eur a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.


Návšteva kvetinárstva

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MAREC 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 11.03.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorok - 12.03.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Streda - 13.03.2019
od 7.00 h. do 12,15 h.

Štvrtok - 14.03.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 15.03.2019
od 7.00 h. do 12,15 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.


Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

Suma: 17,00 €/ 1 mesiac

Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.