Charakteristika našej materskej školy

Materská škola bola postavená v rámci bytovej výstavby sídliska Šárky v roku 1984. Je to štátna materská škola. Pozostáva z komplexu troch budov, navzájom pospájaných chodbou – pergolou. Naša škola prevádzkuje 11 tried s celkovým počtom 181 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „DÚHOVÉ SCHODÍKY K POZNANIU“, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.15 do 16.30 hod. Edukačný proces zabezpečuje 22 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a stará sa o nás 12 prevádzkových zamestnancov. Exteriér areálu materskej školy tvorí školský dvor a veľká záhrada, ktorá slúži na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Je vybavená 4 pieskoviskami, dopravným ihriskom, dreveným altánkom.

Elokované pracovisko Bukovina 305, Turzovka ako súčasť Materskej školy, Stred 431, Turzovka bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2014.
Predmetné elokované pracovisko poskytuje predprimárne vzdelanie.


POSTUP PRIJÍMANIA DIEŤAŤA DO MŠ

Postup prijímania dieťaťa do MŠ.doc (76,5 kB)

Spolu s vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy poskytne zákonným zástupcom:

 • Písomnú informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv  na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.)
 • Písomnú informáciu o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia.

Riaditeľka materskej školy všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťmi mladšími ako tri roky zaznamenáva písomne a riadne evidovanú v osobnom spise, lebo potrebuje chrániť seba, svoje učiteľky a samozrejme všetky deti, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Adaptačný proces dieťaťa.doc (61,5 kB)

Podmienky prijatia detí mladších ako tri roky:
Deti, ktoré nedovŕšia vek troch rokov k 1. septembru, musia byť samostatné:

v sebaobslužných  a hygienických návykoch:

 • používajú WC, nesmú mať plienky!
 • zvládajú sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa)
 • zvládajú návyky správneho stolovania (vedia samostatne jesť lyžicou, piť z hrnčeka, udržiavať čistotu pri jedle)
 • zachovávajú v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať pozor na odev a pod.)

v komunikácii sa očakáva komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity:

 • bez prejavov, ktoré nie sú v súlade s očakávaním učiteľa, rodiča (ubližovanie...)
 • dieťa vyjadruje priateľské city, radosť zo spoločnej činnosti

Organizácia školského roka

Prevádzka materskej školy je v čase od 6,15 h. do 16,30 h.


SCHÁDZANIE DETÍ JE NAJNESKÔR DO ÔSMEJ HODINY RÁNO.

(Ráno o ôsmej hodine sa počítajú deti pre zabezpečenie stravy. P. kuchárky nemôžu stále prepisovať počty detí a meniť normovanie stravy zvlášť pre každé dieťa, ktoré sa omešká!)
 

DETI, KTORÉ PRÍDU PO ÔSMEJ HODINE, NEBUDÚ DO MŠ PRIJATÉ!
V PRÍPADE  NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA JE RODIČ POVINNÝ SVOJE DIEŤA ODHLÁSIŤ NAJNESKÔR RÁNO
DO ÔSMEJ HODINY.

O 8,00 hod. sa zamykajú vchody do pergoly, otvorený zostáva iba hlavný vchod pri kuchyni.
V priestoroch MŠ je Z A K Á Z A N Ý akýkoľvek pohyb nepovolaným osobám!
(zákaz vstupu neohláseným osobám, dílerom!)

 

Príspevky rodičov

POVINNÝ PRÍSPEVOK:
(§ 5 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28, ods. 5  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V súlade  so  Všeobecne záväzným  nariadením  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka je príspevok
vo výške 17,00 € /na 1 mesiac / na 1 dieťa.
TENTO PRÍSPEVOK SA UHRÁDZA DO 10. DŇA V MESIACI.

Príspevok  sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľky sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (rodič predloží potvrdenie od detského lekára)
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť  určeného príspevku.

 

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) je povinný oznámiť neprítomnosť dieťaťa v materskej škole riaditeľke školy alebo učiteľke na triede, ktorú dieťa navštevuje !!!


ČO MÁ VEDIEŤ DIEŤA PRED VSTUPOM DO ŠKOLY

 1. Čisto  a zreteľne hovoriť s dostatočnou slovnou zásobou. Malo by poznať svoje meno, adresu, dni v týždni, základné farby, geometrické tvary, pomenovať zvieratá a rastliny. Vedieť vytlieskať slabiky a hlásky, rozlišovať písmeno na začiatku a konci slova.
 2. Dieťa sa nehanbí nadviazať kontakt s rovesníkmi a dospelými. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča. Ovláda základné sebaobslužné návyky- obuť , obliecť, umyť sa,...Vie sa poďakovať, poprosiť, pozdraviť. Dokáže sa sústrediť na jednu činnosť 20 minút, spolupracovať, vyjadriť svoje želanie starosť.
 3. Vie správne držať písacie potreby, napodobniť tvary písma, nakresliť ľudskú postavu s detailami, vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.
 4. Vie skákať, behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, robiť kotrmelce.
 5. Správne sa orientovať, kde je vpravo, vľavo, orientovať sa v čase- dnes, zajtra, včera, ráno, obed, bolo, bude.
 6. 6- ročné dieťa by malo vedieť počítať od 1 do 10. Poznať číslice a vedieť ich priradiť k počtu a naopak, rozlúštiť ľahké matematické hádanky.
 7. Chce sa učiť.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

1.     Papučky (klasické – pevné, zdravotné, „nie vsuvačky“, aby sa dieťaťu nepotili nôžky)
2.     Pyžamko – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
3.     Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní)
4.    Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláčiky, lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť)
5.     Nedávajte dieťaťu traky, aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať
6.   Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)
7.     Podbradník pre malé deti
8.     Zubnú pastu, pohár a kefku
9.  Vešiak na oblečenie do skrinky, prípadne látkové vrecúško (dieťa učíme udržiavať poriadok vo svojich veciach)
10.  Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu mať legíny. Veci im dajte do vrecka a do ich skrinky
11.    Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky!!!

 

Všetky veci dieťaťu zrozumitelne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si  poznali svoje veci!

UPOZORNENIE!
Žiadame rodičov, aby nevstupovali do šatní obutí, aby používali návleky.


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.