Jedáleň

Deti sa stravujú v jedálni materskej školy, stravovanie prebieha v 3 smenách.

Školské stravovanie:

Limity podmienok stravovania v zariadeniach školského stravovania upravujú ustanovenia § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Od 1. 04. 2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami s úhradou réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na jeden deň bez možnosti vrátenia preplatku.  


Novelizácia č. 2/2012 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka s účinnosťou  od 1. januára 2013:
     
Dotácia zriaďovateľa pre ŠJ je na základe skutočne vydaných jedál v predchádzajúcom mesiaci.
Stravná jednotka  je od  1. 09. 2011 pre deti:


Celodenná strava:      1,27 €
Desiata:                        0,30 €
Obed:                            0,72 €
Olovrant:                     0,25 €


Výška príspevku na réžijné náklady pre všetky deti MŠ je v sume 0,20 €/1 deň. Deti v hmotnej núdzi uhrádzajú stravovanie na celý deň vo výške 0,27 € + réžijné náklady.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.

V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.


Vedúca školskej jedálne: Janka Čičková, tel. 041/43 52 663

Tety kuchárky:
Viera Straňavová
Irena Chrenščová
Anna Hažíková
Monika Ježiková

 

Aktuálny jedálny lístok nájdete  TU. 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.