O Z N A M

 

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:


Streda - 24.06.2020 od 7.00 hod. do 14.30 hod.
Štvrtok - 25.06.2020 od 7.00 hod. do 14.30 hod.
Piatok - 26.06.2020 od 7.00 hod. do 12.00 hod.

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Jedáleň

Deti sa stravujú v jedálni materskej školy, stravovanie prebieha v 3 smenách.

Školské stravovanie:

Limity podmienok stravovania v zariadeniach školského stravovania upravujú ustanovenia § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Od 1. 04. 2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami s úhradou réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na jeden deň bez možnosti vrátenia preplatku.  


Novelizácia č. 3/2019 VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka s účinnosťou  od 1. septembra 2019:
     
Dotácia zriaďovateľa pre ŠJ je na základe skutočne vydaných jedál v predchádzajúcom mesiaci.
Stravná jednotka  je od  1. 09. 2019 pre deti:


Celodenná strava:      1,54 €
Desiata:                        0,38 €
Obed:                            0,90 €
Olovrant:                     0,26 €


Výška príspevku na réžijné náklady pre všetky deti MŠ je v sume 5 €/mesiac. Deti v hmotnej núdzi uhrádzajú stravovanie na celý deň vo výške 0,34 € + réžijné náklady.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.

Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.


Vedúca školskej jedálne: Janka Čičková, tel. 041/420 93 62

Tety kuchárky:
Viera Straňavová
Irena Chrenščová
Anna Hažíková
Monika Ježiková

 

Aktuálny jedálny lístok nájdete  TU. 


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.