O Z N A M

 

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok - 09.09.2019 od 7.00 hod. do 14.30 hod.
Utorok - 10.09.2019 od 7.00 hod. do 15.45 hod.
Streda - 11.09.2019 od 7.00 hod. do 14.30 hod.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Jedáleň

Deti sa stravujú v jedálni materskej školy, stravovanie prebieha v 3 smenách.

Školské stravovanie:

Limity podmienok stravovania v zariadeniach školského stravovania upravujú ustanovenia § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Od 1. 04. 2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami s úhradou réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na jeden deň bez možnosti vrátenia preplatku.  


Novelizácia č. 3/2019 VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka s účinnosťou  od 1. septembra 2019:
     
Dotácia zriaďovateľa pre ŠJ je na základe skutočne vydaných jedál v predchádzajúcom mesiaci.
Stravná jednotka  je od  1. 09. 2019 pre deti:


Celodenná strava:      1,54 €
Desiata:                        0,38 €
Obed:                            0,90 €
Olovrant:                     0,26 €


Výška príspevku na réžijné náklady pre všetky deti MŠ je v sume 5 €/mesiac. Deti v hmotnej núdzi uhrádzajú stravovanie na celý deň vo výške 0,34 € + réžijné náklady.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.

Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.


Vedúca školskej jedálne: Janka Čičková, tel. 041/420 93 62

Tety kuchárky:
Viera Straňavová
Irena Chrenščová
Anna Hažíková
Monika Ježiková

 

Aktuálny jedálny lístok nájdete  TU. 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.