Adaptačný proces dieťaťa

Vstup do materskej školy je prvý krok do spoločnosti. Táto udalosť prináša problémy nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov a učiteľky. Veľa rodičov zistí, že ich dieťa sa správa v materskej škole inak ako doma, a pýta sa: „Je toto správanie normálne?“ – „Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? – „Ako mu môžeme pomôcť?“ Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho ktorého jedinca.

Pojem „adaptácia“ - sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia. Psychológia pod pojmom „adaptácia“ rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim.
 
Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.

Prijatie dieťaťa do materskej školy má byť matersky vrelé, privítanie je zo strany učiteľky, detí, ale aj z prostredia. Nové prostredie vzbudzuje u dieťaťa rešpekt, zvedavosť. Pani učiteľky MŠ sa môžu oprieť o profesionálne skúsenosti.

Adaptačný proces prebieha jednotlivými etapami:

Orientačná:

Dieťa v MŠ: Dieťa doma:
• stavia sa do úlohy pozorovateľa
• spracováva množstvo podnetov a problémov
• nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi
• nezaujíma sa o ich aktivity
• rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec
• nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne
• je uzavreté, zdržanlivé
• dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať v MŠ
• prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni
• je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov
• túži po kľude, chce si odpočinúť
• obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ
• zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo
• potrebujú spracovať svoje dojmy a zážitky
Úloha rodiča: Úloha učiteľky:
• nelúčiť sa s dieťaťom dlho /pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach /
• ak má možnosť, ponechá dieťa dopoludnia v MŠ a poobede si ho vyzdvihne
• po návšteve v MŠ dá dieťaťu možnosť odpočinku
• nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami /nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku,.../
• nezaťažuje dieťa inými životnými zmenami /sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine,.../
• zosúladí poriadok doma s poriadkom v MŠ
• neprerušuje pobyt v MŠ
• rešpektuje u dieťaťa úlohu "pozorovateľa"
• podporuje konanie dieťaťa
• pomocou hier umožňuje prijímanie informácií
• sprostredkuje dieťaťu najdôležitejšie pravidlá a normy správania
• oboznámi dieťa s najdôležitejšími priestormi / trieda, umyváreň, WC, jedáleň, spálňa /
• dovolí dieťaťu ponechať obľúbenú hračku
• vytvorí priestor na odpočinok
• na konci týždňa rozohrá zaujímavú hru na pokračovanie

Obdobie presadenia sa:

Dieťa v MŠ: Dieťa doma:
• je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi
• pokúša sa presadiť v skupine
• začína viac komunikovať
• hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi
• rýchlo sa unaví / spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine /
• snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
• vyberá si len jedlá z domu, naďalej málo je
• pôsobí nevyrovnane
• často sa mení jeho nálada
• pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
• plače, ak chcú rodičia odísť / keď zabezpečuje dozor jeho známa osoba /
• je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka
• odvráva
• ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať
Úloha rodiča: Úloha učiteľky:
• neprerušuje pobyt v MŠ
• nelúči sa s dieťaťom dlho
• nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami, podporuje priateľstvá v MŠ / na ihrisku, doma /
• rešpektuje správanie dieťaťa
• upevňuje normy a pravidlá správania  v MŠ
• oboznamuje dieťa s ostatnými zamestnancami MŠ
• oboznamuje dieťa s ďalšími priestormi MŠ /dvor,.../
• predchádza konfliktom a pomáha ich riešiť
• nemení pravidlá a normy správania sa v MŠ /zosúladenie pôsobenia obidvoch učiteliek v triede/
• dovolí dieťaťu ponechať si obľúbenú hračku z domu

Ukľudnenie, vyrovnanie:

Dieťa v MŠ: Dieťa doma:
• správanie dieťaťa sa blíži k norme
• je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa v MŠ
• prejavuje deťom svoju náklonnosť
• zaujíma sa o aktivity iných detí
• napodobňuje vzory
• začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené jedlá
• dieťa je telesne vyčerpané
• rýchlo sa unaví
• pôsobí ako "duchom neprítomné"
• nepokúša sa večer zostať dlho hore
 je duševne ľahostajné
Úloha rodiča: Úloha učiteľky:
• neprerušuje pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň
• podporuje nové priateľstvá v MŠ /doma, na ihrisku, v parku /
• zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ
• predlžuje pobyt v MŠ i na popoludnie
• rešpektuje psychosomatickú záťaž u dieťaťa
• upevňuje normy a pravidlá správania
• zapája dieťa do činnosti vo väčšej miere

Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.

Prechod do nového prostredia mu uľahčíte aj tým, že ho budete pravdivo informovať o dianí a o živote v MŠ. pred pravidelnou dochádzkou do MŠ je vhodné zosúladiť denný domáci poriadok s denným poriadkom v MŠ. Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera,.../.

 

Rady na záver :

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

 
Hovorte o škôlke pravdivo: hovorte s rodičmi starších detí, ako to v materskej škole, ktorú navštevuje vaše dieťa funguje.
Nehovorte mu nepresnosti, nezveličujte.

„Trénujte“ odlúčenie: ešte predtým, ako vaše dieťa začne navštevovať materskú školu, malo by zvládnuť zostať bez vás. Skúšajte to nenápadne, zaveďte ho k susedom a odskočte si nakúpiť. Príležitostné odlúčenie mu umožní získať istotu, že mu mama neutečie a vráti sa.
 

Adaptačný proces dieťaťa.doc (62976)


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.