Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je záväzným dokumentom, ktorý je určený predovšetkým deťom a rodičom detí (zákonným zástupcom)  a učiteľkám materskej školy. Je zároveň informáciou materskej školy, akým spôsobom sa v nej uskutočňuje výchova a vzdelávanie a ako sa bude v nej dieťa ďalej rozvíjať. Je prísľubom, že materská škola vytvára také podmienky v edukačnom procese, ktoré umožňujú napĺňanie ponúkaných vedomostí, zručností a postojov detí.


 
 

Farby dúhy, ktoré charakterizujú:         modrá:   pochopenie
                        
                                    červená:   láska
                  
                                 fialová:    tvorivosť
                
                            ružová:    hravosť
            
                          zelená:   múdrosť (vedomosti)
          
                   žltá:   šťastie
        
             biela:   dôvera

V tomto názve sa ukrýva niekoľko symbolov.

DÚHA  – rozprestiera sa do šíreho neznáma, nikto nevie, kde má začiatok a kde koniec, je úžasne farebná, vyvoláva v ľuďoch pocit radosti, eufórie a túžbu po vzdialených veciach. Jej farby sú jedným zo zázrakov prírody.
SCHODY – zdanlivo všedné a obyčajné veci. Stupienky navzájom si podobné a nezaujímavé. A predsa nám pomáhajú dostať sa k výškam. Stupienok po stupienku kráčame hore a čím sme vyššie, tým máme väčší rozhľad, viac sa o svete dozvieme. Zdolaním každého schodíka vidíme ďalej, odhalíme nové tajomstvá. Nikto nevie, ktorý schod bude posledný, koľko nás tých schodov v živote čaká, kedy sa skončí naše poznanie. Kráčať po schodoch poznania je úloha na celý život.
FORMIČKA – stačí trošku vlhkého piesku, formička rozmanitých tvarov a keď pridáte vlastnú prácu, lásku, úsilie a entuziazmus, dokážete pomocou formičiek a piesku vytvarovať hádam čokoľvek na svete.
A teraz to hlavné –
DETSKÁ DUŠA – každé dieťa ju má ,,svoju“.
Neopakovateľnú, nenahraditeľnú, jedinečnú a veľmi zraniteľnú. A aby sa detská dušička vyvíjala tým správnym smerom, spojili sme spomínané atribúty v jedno.

Snažíme sa o to, aby detský svet poznávania a objavovania bol plný dúhových farieb vyvolávajúcich pocitu harmónie a šťastia, aby poznatky deti získavali postupne schodík po schodíku od najľahších a najjednoduchších po tie ťažké a zložité. Aby ich neustála zvedavosť podnecovala túžbu odhaľovať, čo ich čaká na každom ďalšom schodíku a tak sa dostať až do najvyšších výšok poznania seba, sveta a života. Aby materská škola bola tou správnou formičkou, ktorá z dieťaťa vymodeluje samostatného, sebavedomého, citlivého, životaschopného človeka túžiaceho po poznaní, pre ktorého bude svet za bránami materskej školy ďalšou veľkou výzvou.


VÍZIA materskej školy:

„ Dajme deťom možnosť výberu, aby kráčali správnym smerom“

Základnou myšlienkou ŠKVP  je:
•    rozvíjať deti samostatné, zdravé a sebavedomé,
•    vychovávať deti k slobode  a zodpovednosti,
•    predprimárne vzdelávanie kladie základy celoživotného vzdelávania podľa  možností detí, ich  záujmov a potrieb.

Filozofiou našej materskej školy je:
•    materská škola je inštitúciou pre deti,
•    rozvoj a prospievanie dieťaťa je pre každú učiteľku to najdôležitejšie,
•    všetko naše snaženie smeruje k tomu, aby bolo dieťa v materskej škole spokojné a šťastné.STRATEGICKÉ CIELE materskej školy:

 1. Hlavným cieľom je rozvoj osobnosti dieťaťa  a  rozvíjanie  základov  kľúčových kompetencií.
 2. Viesť deti k zdravému životnému štýlu, zlepšovať ich telesnú zdatnosť, pohybovú a zdravotnú kultúru, rozvíjať pohybové a manipulačné schopnosti, osobnú spokojnosť a pohodu.
 3. Dosiahnuť u každého dieťaťa maximálny rozvoj fyzickej, psychickej a sociálnej samostatnosti, naučiť deti základným schopnostiam dôležitým pre úspešný vstup do 1. ročníka základnej školy.
 4. Podporovať rozvoj sociálnych a kultúrnych postojov, viesť deti k súdržnosti, tolerancii, úcte.
 5. Podnecovať deti a rodičov k záujmu podieľať sa na spoločnom živote a aktivitách v škole.
 6. Súzvuk človeka s prírodou.  


Spôsob a prostriedky naplnenia cieľov:

 • láskavým a podnetným prostredím prebúdzať v dieťati zvedavosť, záujem a chuť pozerať sa vôkol seba, počúvať , poznávať a objavovať, ale i s odvahou ukazovať, čo vie, zvládne a dokáže,
 •  vytvárať ovzdušie dôvery (porozumenia),
 • rozvíjať pozitívne citové vzťahy k sebe a iným,
 • posilňovať samostatnosť, zodpovednosť a schopnosť rozhodovať sa,
 • uplatňovať v spolupráci s rodičmi jednotný prístup k rozvíjaniu osobnosti dieťaťa,
 • dieťa sa učí vo všetkých činnostiach v priebehu dňa, na základe prežívania a skúseností,
 • používajme také spôsoby práce, ktoré budú pre dieťa, jeho rozvoj a ďalší postup prirodzené, vhodné a priaznivé,
 • buďme dieťaťu dobrým vzorom.

Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

 • uvedené termíny
 • vstup do kancelárie po jednom
 • prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.