Projekt "Kruháčik"

07.07.2016 14:37

Ja a bicykel

 

Dátum: 07. 07. 2016

Tematický okruh: PRÍRODA

Výkonový štandard: Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.

Výchovno - vzdelávací cieľ: Prakticky uplatniť nadobudnuté pohybové zručnosti spojené s bicyklovaním.

Veková kategória: 5 – 6 ročné deti

 Psychomotorické kompetencie: ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách, správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných

Pomôcky: bicykle, reflexné vesty, dopravné značky, prilby, chrániče

Realizácia aktivity: skupinová forma práce – 5 detí

Uskutočneniu aktivity predchádzala návšteva mestského policajta v našej MŠ, kde boli deti pútavou formou oboznámené s problematikou dopravnej výchovy, súčasťou ktorej je aj bicyklovanie. Deti si priniesli bicykle z domu po oslovení rodičov. Na dopravnom ihrisku v Areáli športu a zdravia si deti prakticky vyskúšali jazdu na bicykli s využitím reflexných prvkov, ochrannej prilby.

•             názorná ukážka cyklistickej trasy, po ktorej budeme jazdiť

•             spôsob ovládania bicykla

•             nasadnutie, rozbiehanie, pozvoľné brzdenie, zosadnutie

•             upevnenie poznatkov o dopravných značkách, využitie pri bicyklovaní

•             riešenie jednoduchých dopravných situácií, napr. pri prechode pre chodcov, križovatka, spôsob bezpečnej jazdy, predvídavosť na ceste

•             vyhodnotenie jazdy zručnosti, odmena detí cyklistickými preukazmi

Reflexia: Čím bol zaujímavý dnešný deň pre vás? Čo ste sa naučili? Aké to bolo byť ozajstným účastníkom cestnej premávky? Aké máte problémy pri obsluhe bicykla? Bicyklujete s rodičmi?

Odporúčania:

- v spolupráci s rodičmi usilovať o zdokonalenie  zručností spojené s bicyklovaním

- túto aktivitu je možné realizovať až po osvojení zručností s obsluhou bicykla

- uvítali by sme zakúpenie bicyklov pre MŠ na využitie v edukačných aktivitách, ako napr. praktické demonštrácie, súťaže, cyklistické podujatia. 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.