Slávnostné otvorenie dopravného ihriska v Materskej škole Turzovka Šárky

07.06.2018 13:38

    Vo štvrtok, 7. júna 2018 o 10.00, hodine sa uskutočnilo otvorenie zrekonštruovaného  detského dopravného ihriska v našej materskej škole. Po úvodnom slove a privítaní všetkých prítomných pani riaditeľkou MŠ Máriou Giertlovou, dostal slovo primátor Mesta Turzovka, Judr. Ľubomír Golis, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli k obnoveniu a skrášleniu tohto priestoru v areáli MŠ: Ing  Jánovi Červeníkovi, z úseku výstavby a rozvoja Mesta Turzovka, zamestnancom Mestského podniku služieb Turzovka. Prítomným sa prihovoril aj Judr. Martin Birka, poslanec MsZ Turzovka a člen Rady školy pri MŠ, ktorý obdaril novými bicyklami, kolobežkami a odrážadlami a prilbami.   A mohlo sa začať jazdiť.

    Otvorenie ihriska spestrila výzdoba exteriéru výtvarnými prácami detí s dopravnou  tematikou a tanečné vystúpenie našich detí. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky p. primátorom, p. Birkom, p. riaditeľkou MŠ. Príslušníci dopravnej Polície oboznámili deti s pravidlami cestnej premávky, predviedli deťom ukážku práce psovodov, policajnej techniky. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj ukážka práce a techniky Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Vyvrcholením podujatia bolo vytvorenie peny, v ktorej sa deti dosýtosti vyšantili.

    Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, pánovi primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi, p. JUDr. Martinovi Birkovi a príslušníkom Polície SR, Hasičom Turzovka,  p. riaditeľke CVČ Turzovka Anne Veselkovej a p. Miroslavovi Trúchlemu za ozvučenie priebehu tejto akcie.

    Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii vzniku detského dopravného ihriska, najmä Mestu Turzovka a Mestskému podniku služieb Turzovka, ktorí umožnili našim deťom preveriť si svoje poznatky z dopravnej výchovy v praxi v chránenom prostredí MŠ a tým     prispieť k zvýšenej bezpečnosti detí.


 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.