Plán akcií 2018/2019


AUGUST 2018:

28.08.2018 – školenie zamestnancov o BOZP, PO – Ing. Ján Pupík, autorizovný bezpečnostný technik                                                                                                                        
28.08.2018 – Pedagogická rada                                                                                          
30.08.2018 – Združenie rodičov školy – o 15:00 h.SEPTEMBER 2018:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: 2018/11272:2-10H0 platnosť od 9.09.2018 mení  sieť škôl a školských zariadení SR, ktorej zmena spočíva v zmene adresy Materskej školy, Šárky 463, Turzovka, na Materská škola, Stred 431, Turzovka, vrátane Školskej jedálne pri Materskej škole a Elokovaného pracoviska, Bukovina 305, Turzovka, ako súčasť Materskej školy, Stred 431, Turzovka.

17.09.2018 – Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu –  o 14:00 h.
20.09.2018 – Otvorenie dopravného ihriska v Závodí  deti 4, 5, 6, 7 ročné – o 14:30 h.
24.09.2018 – Rada školy
26.09.2018 – Mestské zastupiteľstvo – o 9:00 h.
28.09.2018 – ŠARKANIÁDA – o 14:00 h. Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Základná umelecká škola Turzovka   /VV súťaž/


Otvorenie dopravného ihriska v Závodí dňa 20.09.2018 – zúčastnili sa:                                     
Trieda č. 3 – Anna Pavelková
Trieda č. 4 – Eva Fulierová    
Trieda č. 5 – Soňa Bielčiková
Trieda č. 7 – Helena Blažeková
Trieda č. 10 – Alžbeta Štefanková, Eva Porvazníková, Mária Giertlová
Trieda č. 11 – Bc. Lucia KonečnáOKTÓBER 2018:

1.   Výstava: POÉZIA ĽUDOVÉHO ODEVU NA KYSUCIACH                  
T: od 9.10. – 26.10.2018 vo výstavnej sieni Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke
Z: všetci PZ

2.   Divadelné predstavenie “Ako myška vymenila syr za lásku“ /2 vstupy x á 60 – 70 detí/
Dátum: 11.10.2018  o 9:00 h.  a 10:00 h.   Vstupné: 1,00Eur/1 dieťa
Z: triedne p. učiteľky, riaditeľka

3.   Prezentácia k Výročiu vzniku Československej republiky, k 100. Výr. Matice Slovenskej
T: do 30.10.2018
Z. koordinátor preventívnej stratégie a triedne p. učiteľky- záznam z aktivity zaslať riaditeľke

4.   Divadelné predstavenie „O veternom kráľovi“ – Divadlo „Jarka“ - p. Gemerská, Turčianske Teplice
T: 25.10.2018 o 9:00 h. Vstupné: 1,00 € /1 dieťa

5.   „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“ – ľubovoľná súťaž v sólovom speve podľa vlastného výberu a fantázie
T: Nahlásiť meno dieťaťa do 19.10.2018                                                                      
T: Súťaž  v Kysuckej knižnici v Čadci dňa 24.10.2018 o 9:30 h.
Z: Eva Porvazníková/Barbora Hadrabová – získala DIPLOM - 2. Miesto/

6.   Dúhový kolotoč - 12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí  predškolského veku „O čom snívam…“      
T: 6.novembra 2018 v priestoroch Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Zaslanie prác do 19. októbra 2018 na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum RP Banská Bystrica, Horná ul. č. 97, 975 46 Banská Bystrica
VV práce odoslali: Trieda č. 10: Eva Porvazníková, Alžbeta  Štefanková

7.   Multidisciplinárne vzdelávanie „Komunikácia s detskou obeťou“                                   
T: 31.10.2018 8:00 – 16:00 h. /Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca – v zasadacej miestnosti III. poschodie č. dv. 413/
Z: koordinátor prevencie
          
8.   Riaditeľská porada za účasti štátnej školskej inšpekcie ŠIC Žilina /organizuje Spoločný obecný úrad Raková RNDr. Edita Brisudová/
T: dňa 23. Októbra 2018 o 9:00 h. v Kultúrnom dome Zborov nad Bystricou
Z: riaditeľka MŠ

9.   Pramienok – celoslovenská a medzinárodná súťaž  vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku /RNDr. Martina Harkabuzová –Mesto Trstená SOÚ – školský úrad Trstená/
T: Uzávierka prác do 16.11.2018 /Obálku označiť Pramienok/ Mesto Trstená  
                               
VZDELÁVANIE PZ:
1.   Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie -  v Žiline /PaedDr. Gabriela Droppová, PhD. /
T: 31.10.2018 v Žiline
Z: Helena Blažeková, Stanislava Holubčíková, Adriana Hrubá, Renáta Jančíková, Bc. Lucia KonečnáNOVEMBER 2018:

1.   Okresné  kolo výtvarnej  súťaže  „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“                                                                             
I. kategória: deti predškolského veku.        Téma: „Veď aj ja som záchranár“.
Termín, miesto a spôsob doručenia prác: do 19. novembra 2018 - OÚ Čadca odbor krízového riadenia

2.   Divadelné predstavenie „PINOKIO“                                                                                          
T: 26.11.2018 o 9:00 h.

Vzdelávanie:
1.   Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku ako príprava na písanie v základnej škole    
SPV - Žilina  (Materská škola , ul. Jarná, Žilina)                                                                         
Lektorka PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.
Z: Bc. Lucia  Konečná, Renáta Jančíková, Stanislava Holubčíková, Adriana Hrubá, Helena Blažeková
T: 31.10.2018 – streda 8:00 – 6:00 h.

2.   Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku ako príprava na písanie v základnej škole        
SPV – región Čadca – zážitkové vzdelávanie   
Lektorka PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.                                                                  
T: 29.11.2018 8:00 – 16:00 h.  Materská škola Fojstvo, Raková
Z: E. Kavalerová, A. Pavelková, Andrea Husárová

3.   Odborno-zážitkový workshop  „Tanec v materskej škole – ZIMA“                                       
T: 15.11.2018 MŠ Raková Fojstvo /25,- Eur/
Z: S. Holubčíková, Andrea Husárová, H: Blažeková

4.   Hudobno-zážitkové vzdelávanie  „HRÁME SA  S HUDBOU“ 2. časť 
Lektor: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.  (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) v ZUŠ
Ľ. Árvaya, Dolný Val 202/12 Žilina
Z: M. Giertlová, E. Porvazníková, Z. Stopková, S. Holubčíková, Anna Filová.                                             
T:  16.11.2018   9:00 – 12:00 h.
5.   Odborná prednáška s Certifikovaným lektorom pre SR a ČR Jánom Svobodom  „Každé dieťa je originálne, ideálne, ale nie je dokonalé...
T: 16.11.2018  /10:00 – 16:00 h. v budove Mestského úradu v Martine/
Z: Bc. Stanislava Fojtíková, koordinátor prevencie  /služobná cesta 25,- Eur/

Iné:
6.   Komunálne voľby 2018. Voľby kandidátov zástupcov do samosprávy

T: 10.11.2018  /sobota/ MŠ – prenájom 2 tried: Trieda č. 5 a Trieda  č. 6/
Z: riaditeľka, zást. riaditeľky, učiteľky, upratovačky

7.   Otvorenie vernisáže obrazov Mgr. Heleny Heděncovej -  „Keď prichádza jeseň“              
T: 7. 11.2018 -  23.11.2018/ v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke
Z: všetci pedagogickí zamestnanciDECEMBER 2018:

1.    Advent v Krakowe
T: 1.12.2018 /sobota/ – zájazd organizuje SPV – región  Žilina                                                             
Z: M. Giertlová, E. Porvazníková, Z. Stopková, A. Štefanková

2.   „Voňavá škôlka“ - pečieme a zdobíme medovníčky
T:  3.12. – 5.12.2018
Z: triedne p. učiteľky

3.   Pedagogická rada
T: 4.12.2018
Z: riaditeľka MŠ , všetci PZ, vedúca MZ

4.   „Prišiel k nám Mikuláš“ – triedne besiedky
T:  6.12.2018 o 9:00 h.
Z: triedne p. učiteľky

5.   „Pri stromčeku“ -Vianočné tvorivé dielne
T: 19.12.2018
Z: všetci PZ

Vianočné prázdniny: od 27.2.2018 do 31.12.2018  /t. j. 3 pracovné dni v roku 2018/
                                            od 02.01.2019 do 04.01.2019 /t. j. 3 pracovné dni v roku 2019/
Začiatok prevádzky MŠ dňa 07.01.2019 od 6.15 do 16.30 h.

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.