Plán akcií 2018/2019


AUGUST 2018:

28.08.2018 – školenie zamestnancov o BOZP, PO – Ing. Ján Pupík, autorizovný bezpečnostný technik                                                                                                                        
28.08.2018 – Pedagogická rada                                                                                          
30.08.2018 – Združenie rodičov školy – o 15:00 h.SEPTEMBER 2018:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: 2018/11272:2-10H0 platnosť od 9.09.2018 mení  sieť škôl a školských zariadení SR, ktorej zmena spočíva v zmene adresy Materskej školy, Šárky 463, Turzovka, na Materská škola, Stred 431, Turzovka, vrátane Školskej jedálne pri Materskej škole a Elokovaného pracoviska, Bukovina 305, Turzovka, ako súčasť Materskej školy, Stred 431, Turzovka.

17.09.2018 – Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu –  o 14:00 h.
20.09.2018 – Otvorenie dopravného ihriska v Závodí  deti 4, 5, 6, 7 ročné – o 14:30 h.
24.09.2018 – Rada školy
26.09.2018 – Mestské zastupiteľstvo – o 9:00 h.
28.09.2018 – ŠARKANIÁDA – o 14:00 h. Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Základná umelecká škola Turzovka   /VV súťaž/


Otvorenie dopravného ihriska v Závodí dňa 20.09.2018 – zúčastnili sa:                                     
Trieda č. 3 – Anna Pavelková
Trieda č. 4 – Eva Fulierová    
Trieda č. 5 – Soňa Bielčiková
Trieda č. 7 – Helena Blažeková
Trieda č. 10 – Alžbeta Štefanková, Eva Porvazníková, Mária Giertlová
Trieda č. 11 – Bc. Lucia KonečnáOKTÓBER 2018:

1.   Výstava: POÉZIA ĽUDOVÉHO ODEVU NA KYSUCIACH                  
T: od 9.10. – 26.10.2018 vo výstavnej sieni Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke
Z: všetci PZ

2.   Divadelné predstavenie “Ako myška vymenila syr za lásku“ /2 vstupy x á 60 – 70 detí/
Dátum: 11.10.2018  o 9:00 h.  a 10:00 h.   Vstupné: 1,00Eur/1 dieťa
Z: triedne p. učiteľky, riaditeľka

3.   Prezentácia k Výročiu vzniku Československej republiky, k 100. Výr. Matice Slovenskej
T: do 30.10.2018
Z. koordinátor preventívnej stratégie a triedne p. učiteľky- záznam z aktivity zaslať riaditeľke

4.   Divadelné predstavenie „O veternom kráľovi“ – Divadlo „Jarka“ - p. Gemerská, Turčianske Teplice
T: 25.10.2018 o 9:00 h. Vstupné: 1,00 € /1 dieťa

5.   „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“ – ľubovoľná súťaž v sólovom speve podľa vlastného výberu a fantázie
T: Nahlásiť meno dieťaťa do 19.10.2018                                                                      
T: Súťaž  v Kysuckej knižnici v Čadci dňa 24.10.2018 o 9:30 h.
Z: Eva Porvazníková/Barbora Hadrabová – získala DIPLOM - 2. Miesto/

6.   Dúhový kolotoč - 12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí  predškolského veku „O čom snívam…“      
T: 6.novembra 2018 v priestoroch Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Zaslanie prác do 19. októbra 2018 na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum RP Banská Bystrica, Horná ul. č. 97, 975 46 Banská Bystrica
VV práce odoslali: Trieda č. 10: Eva Porvazníková, Alžbeta  Štefanková

7.   Multidisciplinárne vzdelávanie „Komunikácia s detskou obeťou“                                   
T: 31.10.2018 8:00 – 16:00 h. /Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca – v zasadacej miestnosti III. poschodie č. dv. 413/
Z: koordinátor prevencie
          
8.   Riaditeľská porada za účasti štátnej školskej inšpekcie ŠIC Žilina /organizuje Spoločný obecný úrad Raková RNDr. Edita Brisudová/
T: dňa 23. Októbra 2018 o 9:00 h. v Kultúrnom dome Zborov nad Bystricou
Z: riaditeľka MŠ

9.   Pramienok – celoslovenská a medzinárodná súťaž  vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku /RNDr. Martina Harkabuzová –Mesto Trstená SOÚ – školský úrad Trstená/
T: Uzávierka prác do 16.11.2018 /Obálku označiť Pramienok/ Mesto Trstená  
                               
VZDELÁVANIE PZ:
1.   Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie -  v Žiline /PaedDr. Gabriela Droppová, PhD. /
T: 31.10.2018 v Žiline
Z: Helena Blažeková, Stanislava Holubčíková, Adriana Hrubá, Renáta Jančíková, Bc. Lucia KonečnáNOVEMBER 2018:

1.   Okresné  kolo výtvarnej  súťaže  „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“                                                                             
I. kategória: deti predškolského veku.        Téma: „Veď aj ja som záchranár“.
Termín, miesto a spôsob doručenia prác: do 19. novembra 2018 - OÚ Čadca odbor krízového riadenia

2.   Divadelné predstavenie „PINOKIO“                                                                                          
T: 26.11.2018 o 9:00 h.

Vzdelávanie:
1.   Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku ako príprava na písanie v základnej škole    
SPV - Žilina  (Materská škola , ul. Jarná, Žilina)                                                                         
Lektorka PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.
Z: Bc. Lucia  Konečná, Renáta Jančíková, Stanislava Holubčíková, Adriana Hrubá, Helena Blažeková
T: 31.10.2018 – streda 8:00 – 6:00 h.

2.   Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku ako príprava na písanie v základnej škole        
SPV – región Čadca – zážitkové vzdelávanie   
Lektorka PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.                                                                  
T: 29.11.2018 8:00 – 16:00 h.  Materská škola Fojstvo, Raková
Z: E. Kavalerová, A. Pavelková, Andrea Husárová

3.   Odborno-zážitkový workshop  „Tanec v materskej škole – ZIMA“                                       
T: 15.11.2018 MŠ Raková Fojstvo /25,- Eur/
Z: S. Holubčíková, Andrea Husárová, H: Blažeková

4.   Hudobno-zážitkové vzdelávanie  „HRÁME SA  S HUDBOU“ 2. časť 
Lektor: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.  (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) v ZUŠ
Ľ. Árvaya, Dolný Val 202/12 Žilina
Z: M. Giertlová, E. Porvazníková, Z. Stopková, S. Holubčíková, Anna Filová.                                             
T:  16.11.2018   9:00 – 12:00 h.
5.   Odborná prednáška s Certifikovaným lektorom pre SR a ČR Jánom Svobodom  „Každé dieťa je originálne, ideálne, ale nie je dokonalé...
T: 16.11.2018  /10:00 – 16:00 h. v budove Mestského úradu v Martine/
Z: Bc. Stanislava Fojtíková, koordinátor prevencie  /služobná cesta 25,- Eur/

Iné:
6.   Komunálne voľby 2018. Voľby kandidátov zástupcov do samosprávy

T: 10.11.2018  /sobota/ MŠ – prenájom 2 tried: Trieda č. 5 a Trieda  č. 6/
Z: riaditeľka, zást. riaditeľky, učiteľky, upratovačky

7.   Otvorenie vernisáže obrazov Mgr. Heleny Heděncovej -  „Keď prichádza jeseň“              
T: 7. 11.2018 -  23.11.2018/ v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke
Z: všetci pedagogickí zamestnanciDECEMBER 2018:

1.    Advent v Krakowe
T: 1.12.2018 /sobota/ – zájazd organizuje SPV – región  Žilina                                                             
Z: M. Giertlová, E. Porvazníková, Z. Stopková, A. Štefanková

2.   „Voňavá škôlka“ - pečieme a zdobíme medovníčky
T:  3.12. – 5.12.2018
Z: triedne p. učiteľky

3.   Pedagogická rada
T: 4.12.2018
Z: riaditeľka MŠ , všetci PZ, vedúca MZ

4.   „Prišiel k nám Mikuláš“ – triedne besiedky
T:  6.12.2018 o 9:00 h.
Z: triedne p. učiteľky

5.   „Pri stromčeku“ -Vianočné tvorivé dielne
T: 19.12.2018
Z: všetci PZ

Vianočné prázdniny: od 27.2.2018 do 31.12.2018  /t. j. 3 pracovné dni v roku 2018/
                                            od 02.01.2019 do 04.01.2019 /t. j. 3 pracovné dni v roku 2019/
Začiatok prevádzky MŠ dňa 07.01.2019 od 6.15 do 16.30 h.

 


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Január 2020 sa bude vyberať:

Pondelok - 13.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 14.01.2020
od 7.00 h. do 13.00 h.

Streda - 15.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 17.01.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.