Povinný príspevok

Legislatíva:
Zákon č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní a (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 390/2011 Z. z. boli v zákone 245/2008 Z. z. doplnené  aj ustanovenia § 28, § 114, § 140 a § 141, ktoré upravujú určovanie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov v materských školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) Tieto ustanovenia nadobudli účinnosť od 1. januára 2012. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa materskej školy určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Rok 2019
dieťa vo veku od 3 do 5 rokov 20,00 Eur / 1 mesiac
dieťa vo veku od 2 do dovŕšenia 3 rokov 25,00 Eur / 1 mesiac

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne. Číslo bankového účtu, na ktorý uhrádzate školné je 7746233005/5600, IBAN: SK63 5600 0000 0077 4623 3005. Uhrádzaná čiastka predstavuje 20,00 Eur/mesačne (pre dieťa vo veku od 3 do 5 rokov) a 25,00 Eur/mesačne (pre dieťa vo veku od 2 do dovŕšenia 3 rokov). Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

 

Príspevok neuhrádzajú:
- 5 – 6 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- deti v ústavnej starostlivosti,
- deti, ktorých rodičia predložia riaditeľke potvrdenie, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi, alebo poberajú dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- deti, ktoré nenavštevujú MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby.

 

Školské stravovanie:

Limity podmienok stravovania v zariadeniach školského stravovania upravujú ustanovenia § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Od 01.04.2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami s úhradou réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na jeden deň bez možnosti vrátenia preplatku.  


Novelizácia č. 2/2012 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka s účinnosťou  od 1. januára 2013:
     
Dotácia zriaďovateľa pre ŠJ je na základe skutočne vydaných jedál v predchádzajúcom mesiaci.
Stravná jednotka  je od  01.09.2011 pre deti:


Celodenná strava:        1,27 €
Desiata:                           0,30 €
Obed:                               0,72 €
Olovrant:                       0,25 €


Výška príspevku na režijné náklady pre všetky deti MŠ je v sume 5 Eur/ 1 mesiac bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa stravuje.

Deti v hmotnej núdzi uhrádzajú stravovanie na celý deň vo výške 0,27 € + režijné náklady.


Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 Eur, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.

V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 Eur a režijné náklady/.


Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.