Povinný príspevok

Legislatíva:
Zákon č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní a (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 390/2011 Z. z. boli v zákone 245/2008 Z. z. doplnené  aj ustanovenia § 28, § 114, § 140 a § 141, ktoré upravujú určovanie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov v materských školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) Tieto ustanovenia nadobudli účinnosť od 1. januára 2012. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa materskej školy určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Rok 2018
17,00 Eur / 1 mesiac / 1 dieťa

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne. Číslo bankového účtu, na ktorý uhrádzate školné je 7746233005/5600, IBAN: SK63 5600 0000 0077 4623 3005. Uhrádzaná čiastka predstavuje 17,00 Eur, raz mesačne. Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

 

Príspevok neuhrádzajú:
- 5 – 6 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- deti v ústavnej starostlivosti,
- deti, ktorých rodičia predložia riaditeľke potvrdenie, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi, alebo poberajú dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- deti, ktoré nenavštevujú MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby.

 

Školské stravovanie:

Limity podmienok stravovania v zariadeniach školského stravovania upravujú ustanovenia § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Od 01.04.2012 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami s úhradou réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na jeden deň bez možnosti vrátenia preplatku.  


Novelizácia č. 2/2012 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka s účinnosťou  od 1. januára 2013:
     
Dotácia zriaďovateľa pre ŠJ je na základe skutočne vydaných jedál v predchádzajúcom mesiaci.
Stravná jednotka  je od  01.09.2011 pre deti:


Celodenná strava:        1,27 €
Desiata:                           0,30 €
Obed:                               0,72 €
Olovrant:                       0,25 €


Výška príspevku na réžijné náklady pre deti MŠ
je v sume 0,20 €/1 deň.

 

Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.