ZÁSTUPCOVIA DO RADY ŠKOLY PRI MŠ

Rada školy pri Materskej škole, Stred 431, Turzovka na funkčné obdobie 2016 – 2020:

Meno a priezvisko Zástupca
Miroslava BADŽGOŇOVÁ zástupca rodičov
MUDr. Viera BELKOVÁ, zástupca primátora mesta delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Martin BIRKA delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Eva BYTČANKOVÁ zástupca rodičov
Jarmila ČESTICKÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Janka ČIČKOVÁ zástupca nepedagogických zamestnancov,
riaditeľ školského stravovacieho zariadenia
Anna ĎURINOVÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Eva FEKETEOVÁ zástupca rodičov, podpredseda RŠ
Ing. Marián MASNICA, prednosta MsÚ Turzovka delegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ
Ing. Martin MRAVEC delegovaný zástupca zriaďovateľa
Petra ŽIDEKOVÁ zástupca rodičov

Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.